Firma de contabilitate
Lex Davicont

Stiri - legislatie si fiscalitate

Lex Davicont firma contabilitate Bucuresti

Servicii de contabilitate Bucuresti Sector 4


Obligatia transmiterii declaratiei A4200 cu fisierele XML extrase din casa de marcat

Vrei sa transmiti XML-ul casei de marcat? Obligatia transmiterii declaratiei A4200 cu fisierele XML extrase din casa de marcat revine utilizatorului casei de marcat potrivit OPANAF 627/2018 privind procedura de transmitere a datelor. Termenul de depunere este pana cel mai tarziu in data de 20 a lunii urmatoare. Va stam la dispozitie pentru a va transmite lunar declaratia A4200 cu fisierele XML.

Toate firmele care comercializeaza produse sau presteaza servicii direct catre populatie au obligatia de a fiscaliza incasarile prin intermediul casei de marcat electronice fiscale si de a se dota cu noile aparate de marcat prevazute de cadrul normativ. Specialistii ANAF continua sa atraga atentia asupra obligatiei de dotare cu noile aparate fiscale fiindca vor incepe sa curga controalele inspectorilor Antifrauda. Potrivit Legii prevenirii, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, controlul va fi reluat, iar daca se constata incalcarea obligatiilor legale, se vor aplica sanctiunile prevazute de OUG nr. 28/1999. 


Este obligatoriu ca factura sa contina semnatura si stampila?

Potrivit art. 319 alin. (29) din Codul fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura.

În schimb, orice factura trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform, ale reprezentantului fiscal;
 • denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
 • denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 266 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;
 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 • in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea “autofactura;”
 • in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
 • in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea “taxare inversa”;
 • in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea “regimul marjei – agentii de turism”;
 • daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile “regimul marjei – bunuri second-hand”, “regimul marjei – opere de arta” sau “regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati”, dupa caz;
 • in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea “TVA la incasare”;
 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

 


Cum se calculeaza impozitul pe micro ?

Cota de impozit pe micro poate sa fie de 1% pentru societatile care au cel putin un angajat sau 3% pentru societatile care nu au angajati.

Termenul de angajat se refera la o persoana care detine contract individual de munca la societatea respectiva cu norma intreaga de 8h/zi. In cazul contractelor individuale de munca cu timp partial, se vor insuma fractiunile de norma, astfel incat sa reprezinte echivalentul unei norme intregi.

Formula de calcul:

Impozit micro = cota de impozit * baza impozabila

Potrivit art. 53 din Codul fiscal, baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 • veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 • veniturile din subventii;
 • veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferente de curs valutar;
 • veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul “709”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 • veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
 • despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
 • veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

Pe de alta parte, pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila determinata se adauga urmatoarele:

 • valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul “609”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 • in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului;
 • rezervele, cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv;
 • rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire catre participanti sub orice forma, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidarii.

Daca s-a achizitionat casa de marcat cu jurnal electronic, atunci valoarea de achizitie a acesteia se va deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care a fost pusa in functiune.

 


Cautati expert contabil, firma de contabilitate in Bucuresti? Contactati-ne!

 

Lex Davicont firma contabilitate

Lex Davicont - contabilitate Bucuresti Sector 4

Sector 4, Bucuresti

Expert contabil

Contact Lex Davicont contabil Tel. 0723519383

email Lex Davicont contabil lexdavicont @ gmail.com

www.lexdavicont.ro

Facebook page     Instagram page     Twitter page     Linkedin page

 


Firma de contabilitate Bucuresti Sector 4